Dagvaarding 

De gerechtsdeurwaarder heeft u een dagvaarding overhandigd. De dagvaarding herkent u aan de woorden 'gedagvaard' en 'om op'. De dagvaarding is de start van een gerechtelijke procedure en een uitnodiging om bij de rechter te komen. In de dagvaarding staat welke partijen betrokken zijn, waar de zaak over gaat en wat de hoogste van de schuld is. De datum die staat bij 'om op' is de zittingsdatum, dan mag u bij de rechter komen om u verhaal te doen. U kunt dit ook schriftelijk doen. Als u het eens bent met de vordering dan hoeft u in principe niet te reageren.

Als u twee dagen voor de zittingsdatum volledig betaalt kan de zaak meestal worden 'ingetrokken'. Dit betekent dat er geen zitting bij de rechter zal zijn. U voorkomt hiermee dat u ook nog griffierecht moet betalen. Het is altijd verstandig om na het ontvangen van een dagvaarding telefonisch contact met ons op te nemen.

Betekening van een vonnis of dwangbevel

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis of dwangbevel overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis of dwangbevel aan u ‘betekend’.

In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. In de wet is geregeld dat sommige instanties een dwangbevel mogen uitvaardigen, bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs of gemeentes. Hier is dus geen procedure bij de Rechtbank voor nodig. Een vonnis en een dwangbevel hebben de zelfde kracht.

De overhandiging van het vonnis of het dwangbevel door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van de inhoud. Daarnaast wordt u door de gerechtsdeurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) de inhoud na te komen.

Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter of het dwangbevel en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Wilt u verdere maatregelen en kosten voorkomen neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op bijvoorbeeld om, indien mogelijk, een betalingsregeling af te spreken.

Vonnis

Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

1 Verzet: als u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom is het verstandig zonodig juridische bijstand te vragen. Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang.

2 Hoger Beroep: als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten.

Dwangbevel

Misschien bent u het niet eens met het dwangbevel. Tegen dit dwangbevel staat geen verzet of hoger beroep open. Wel kunt u een executiegeschil starten bij de Rechtbank. U dient hiervoor een advocaat in te schakelen.

Beslag op uw salaris of uitkering

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw salaris of uitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend.

Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uw inkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan de gerechtsdeurwaarder afgedragen.

Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het beslag. Een deel van uw inkomsten worden aan u uitbetaald. Dit deel heet de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder zal deze beslagvrije voet berekenen. Voor een goede berekening van de beslagvrije voet heeft de gerechtsdeurwaarder gegevens van u nodig. U heeft daarvoor de Vragenlijst vaststelling beslagvrije voet van ons ontvangen. Heeft u de gegevens nog niet aangeleverd? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk!

U kunt de beslagvrije voet ook online invullen en aan ons toe sturen Vul in

Wanneer uw gezinssituatie of uw inkomen wijzigt kan dit van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd zo snel mogelijk door aan de gerechtsdeurwaarder, zodat de beslagvrije voet opnieuw berekend kan worden.

Het is mogelijk dat er meerdere gerechtsdeurwaarders beslag leggen op uw salaris of uitkering. De opvolgende gerechtsdeurwaarders melden zich bij de eerste beslaglegger. De eerste beslaglegger verdeelt de ontvangen gelden naar rato over de verschillende beslagleggers. Dit houdt in dat iedere beslaglegger een bepaald percentage van het geld krijgt. Dit percentage is afhankelijke van de hoogte van de vordering.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bijvoorbeeld bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

N.B. Deze tekst is bedoeld om een eenvoudige uitleg te geven. Er kunnen aan deze tekst dus geen rechten worden ontleend.

Beslag op uw inboedel en/of auto

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw auto en/of inboedel is gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft overhandigd of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.

U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. U dient deze kosten te betalen.

Om verkoop van uw auto en/of inboedoel voorkomen kunt u een betalingsregeling treffen. Dit is echter geen verplichting van de schuldeiser. Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

N.B. Deze tekst is bedoeld om een eenvoudige uitleg te geven. Er kunnen aan deze tekst dus geen rechten worden ontleend.

Beslag op uw bankrekening

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend.

Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deel buiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag. Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag.

Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag. Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger daartoe niet bereid is. Het kan ook zijn dat met de beslaglegging niet de gehele schuld wordt afgelost. Neem in ieder geval zo spoedig mogelijk contact met ons op om te zaak te bespreken en eventueel nog betaalafspraken te maken.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

N.B. Deze tekst is bedoeld om een eenvoudige uitleg te geven. Er kunnen aan deze tekst dus geen rechten worden ontleend.

Ontruiming van uw woning

De rechtbank heeft de huurovereenkomst ontbonden en u veroordeeld tot ontruiming van de door u bewoonde woning.
Bij huurschuld bent u ook tot betaling van die huurschuld, met rente en kosten, veroordeeld.

De gerechtsdeurwaarder heeft intussen aan u medegedeeld wanneer de gerechtelijke ontruiming zal plaatsvinden.

Vrijwillige ontruiming

Wij raden u dringend aan uw woning vóór de geplande ontruimingsdatum zelf te verlaten en leeg te maken. De woning moet u in dezelfde staat achterlaten als de woning was bij het begin van de huurovereenkomst. De sleutels moet u op het kantoor van de deurwaarder inleveren. U kunt dan ook bespreken hoe u de bestaande schuld kunt voldoen. Als u de woning vrijwillig verlaat en ontruimt, bespaart u veel kosten!

Gerechtelijke ontruiming

Als u de woning niet vrijwillig ontruimt, zal de deurwaarder dit op het aangekondigde tijdstip moeten doen met bijstand van de politie. De deurwaarder schakelt een ontruimploeg in, die uw inboedel op de openbare weg plaatst. Meestal worden de goederen direct daarna of later door de gemeente afgevoerd. Sommige gemeenten vernietigen de gehele inboedel, andere gemeenten slaan goederen enige tijd op. De eventueel opgeslagen goederen kunnen meestal, tegen betaling van de kosten van vervoer en opslag, worden opgehaald. Iedere gemeente voert een eigen beleid, zodat het verstandig is om vóór de gerechtelijke ontruiming bij uw gemeente inlichtingen daarover in te winnen.

Uiteraard is het nog verstandiger de woning zelf te ontruimen om zo de hoge kosten van de gerechtelijke ontruiming en eventuele vervoers- en opslagkosten en kosten van vervanging van de sloten te voorkomen. Deze kosten worden namelijk op u verhaald.

Aansprakelijkheid voor schade tijdens de ontruiming

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw goederen. De verhuurder en de deurwaarder accepteren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Om de kans op schade te beperken wordt u dringend aangeraden de goederen zelf in dozen in te pakken en belangrijke stukken, zoals paspoorten, polissen, foto’s etc. bij u te houden of alvast te verwijderen. Hetzelfde geldt voor breekbare spullen en huisdieren. Meubilair dient zo veel mogelijk te worden gedemonteerd. Kortom: neem dezelfde maatregelen als u zou nemen bij een verhuizing. Beter nog: schakel zelf een (erkende) verhuizer in en zorg ervoor dat deze de woning vóór het ontruimingstijdstip leeghaalt!

Kan de ontruiming nog worden voorkomen?

Soms kan een ontruiming nog worden voorkomen als de huurachterstand met rente en alle reeds ontstane kosten alsnog tijdig door u wordt voldaan. De verhuurder kan echter ook anders beslissen, bijvoorbeeld als er al eerder een huurschuld was. Neem TIJDIG contact op met de deurwaarder om e.e.a. te bespreken! Hoe eerder u de schuld alsnog betaalt, hoe beter. Verdere kosten kunnen dan wellicht nog worden voorkomen. Als het verschuldigde om 10.00 uur op de laatste werkdag vóór de ontruiming nog niet is voldaan, kan de ontruiming niet meer worden geannuleerd. Neem dus zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder!

N.B. Deze tekst is bedoeld om een eenvoudige uitleg te geven. Er kunnen aan deze tekst dus geen rechten worden ontleend.