Wat houdt een beslag op salaris in? 

Uw medewerker heeft een schuld openstaan bij de gerechtsdeuwaarder. Uw medewerker heeft echter niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter of het dwangbevel en het bevel van de deurwaarder voldaan. De wet biedt de schuldeiser dan de mogelijkheid om nakoming af te dwingen, bijvoorbeeld door het leggen van beslag op het salaris.

U heeft van de gerechtsdeurwaarder het proces-verbaal van derdenbeslag ontvangen. Hier staat onder andere in wie de schuldeiser is, uit kracht waarvan de gerechtsdeurwaarder het beslag legt, de gegevens van de schuldenaar en/of de partner (uw werknemer), onder wie het beslag gelegd is (uw bedrijfsgegevens), de bedragen waarvoor beslag gelegd is en het bedrag waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Daarbij is gevoegd een kopie van het vonnis of dwangbevel, en de verklaring derdenbeslag in tweevoud (waarvan één exemplaar met toelichting).

Vanaf de datum van de beslaglegging moet u alle gelden boven de beslagvrije voet onder u houden en afdragen aan de gerechtsdeurwaarder danwel geldswaarden en/of roerende zaken die geen registergoederen zijn onder u houden. De verklaring moet u invullen en retourneren.

Onder het beslag valt ook het vakantiegeld, tantième, bonussen zoals 13e maand, provisie, overwerkvergoeding, winstuitkering of anderszins.

Zodra de vordering bijna voldaan is, dan wel op eerste verzoek uwerzijds, zullen de nadere rente en de executiekosten worden opgegeven. U kunt de betalingen overmaken op bankrekeningnummer NL67RABO0331072750, onder vermelding van het dossiernummer.

Het invullen van de verklaring

Bij de stukken die de gerechtsdeurwaarder aan u heeft afgegeven zit ook de verklaring derdenbeslag in tweevoud. Bij het tweede exemplaar is een toelichting gevoegd. Dit exemplaar is voor uw administratie. Het exemplaar zonder toelichting moet u invullen en retourneren aan de gerechtsdeurwaarder.

 
Verklaring derdenbeslag.                 
 
dossiernummer: 123456
 
 
 
1. Formulier als bedoeld in artikel 475 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,


Op grond van art. 476a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bent u verplicht naar waarheid een verklaring af te leggen over hetgeen u aan de schuldenaar verschuldigd bent of voor hem onder u hebt. U hebt daarvoor vier weken de tijd, te rekenen vanaf de dag van het beslag onder 1 van het formulier vermeld. De dag waarop deze termijn verstrijkt, moet de verklaring in elk geval zijn gedaan.

De verklaring moet worden gericht tot de onder 1 van het formulier genoemde gerechtsdeurwaarder of advocaat. Dit kan gebeuren door overhandiging van uw verklaring, door toezending daarvan per post, per e-mail of per fax.

Uw verklaring dient u te stellen op het aan u betekende formulier, maar een andere duidelijke schriftelijke verklaring kan door de gerechtsdeurwaarder worden toegestaan.

Ten aanzien van de onder 4 gevraagde informatie kunt u kort aangeven welke overeenkomst er bestaat bijv. koop, huurovereenkomst, stallingsovereenkomst, lening. U moet opgave doen van mogelijk gelegde andere beslagen. U kunt kopie van het stuk bijvoegen waaruit van het beslag blijkt.

U dient uw verklaring te ondertekenen en van de datum te voorzien. Wanneer het beslag is gelegd onder een rechtspersoon moeten de naam, de voornaam en de functie van degene die bevoegd is de verklaring te ondertekenen worden vermeld. Hetzelfde geldt bij ondertekening door een gevolmachtigde, een vennoot van een vennootschap of maatschap, of een wettelijke vertegenwoordiger als een ouder of een voogd.

Na ontvangst van de verklaring ontvangt u van de gerechtsdeurwaarder een ontvangstbevestiging.

De beslagvrije voet

Als uw medewerker vast in Nederland woont of verblijft valt niet zijn gehele inkomen onder het beslag. Er geldt een beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder berekent deze beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is het bedrag wat u aan uw medewerker overmaakt. Alles daarboven maakt u aan de gerechtsdeurwaarder over. Onder het beslag valt ook het vakantiegeld, tantième, bonussen zoals 13e maand, provisie, overwerkvergoeding, winstuitkering of anderszins.

De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van de wettelijke bepalingen en op basis van door uw medewerker verstrekte gegevens. Het kan voorkomen dat de beslagvrije voet op ‘nihil’ wordt gesteld. Uw medewerker heeft dan neveninkomsten. U moet dan wel het gehele salaris inhouden en aan ons overmaken.

U mag de beslagvrije voet niet zelf vaststellen. Dit doet de gerechtsdeurwaarder. U kunt zelf geen bezwaar maken tegen de beslagvrije voet. Wel kunt u uw medewerker hierop wijzen en er op aandringen dat hij contact met ons opneemt.

Wanbetalersregeling zorgverzekering (ZIN)

Als uw werknemer een betalingsachterstand voor de zorgpremie heeft van zes maandpremies of meer, dan meldt de zorgverzekeraar de schuldenaar als wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). De schuldenaar moet dan een verhoogde zorgpremie betalen. Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht deze premie in te houden op het loon of de uitkering en af te dragen aan het ZIN.

Uw werknemer ontvangt vanaf dit moment de beslagvrije voet minus de bestuursrechtelijke premie.

Heeft u bericht ontvangen van het ZIN over de maandelijkse inhouding van de bestuursrechtelijke premie wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven, zodat wij de beslagvrije voet kunnen herzien?

Meerdere beslagleggers

Het is mogelijk dat er meerdere gerechtsdeurwaarders beslag leggen op het salaris van uw medewerker. U dient de opvolgende gerechtsdeurwaarders te verwijzen naar de eerste beslaglegger. U vult dit gewoon in op de verklaring.

Voor u verandert er dus verder niets. U blijft gewoon aan de eerste beslaglegger afdragen. De eerste beslaglegger verdeelt de ontvangen gelden dan naar rato over de verschillende beslagleggers. Dit houdt in dat iedere beslaglegger een bepaald percentage van het geld krijgt. Dit percentage is afhankelijke van de hoogte van de vordering.

Het kan zijn dat een opvolgende beslaglegger een preferente vordering heeft en u benadert met de mededeling dat er geen gelden meer naar de verdelend gerechtsdeurwaarder mogen worden overgemaakt. Gemeld wordt dan dat de gelden (tijdelijk) dienen te worden overgemaakt aan de beslaglegger met de preferente vordering. Dit is niet juist. U dient ingevolge de wet gewoon aan de eerste beslaglegger te blijven afdragen. Hierop kunnen uitzonderingen, zoals bij een beslag van de Belastingdienst. U dient dan wel aan de Belastingdienst af te dragen.

Voor vragen of bij problemen vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat wij u hierbij kunnen helpen.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Blijft u ondanks uw wettelijke verplichtingen in gebreke na vier weken een verklaring af te leggen of de onder het beslag vallende gelden aan ons over te maken, dan loopt u het risico dat u zelf wordt gedagvaard en wellicht veroordeeld wordt tot betaling van het hele bedrag waarvoor beslag is gelegd. Dat zal voor u in elk geval extra kosten meebrengen.