Inzageverzoek

U kunt ons om inzage in uw persoonsgegevens vragen. Dit verzoek moet altijd schriftelijk zijn (per post of per e-mail).
Een voorbeeldbrief vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn verplicht om te controleren of degene die het verzoek doet, ook degene is over wie de gevraagde gegevens gaan.
Stuur dus altijd een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee!
U mag zich ook op kantoor persoonlijk komen legitimeren.

Is uw verzoek volledig? Dan ontvangt u binnen vier weken een schriftelijke reactie.
Is uw verzoek onvolledig? Dan ontvangt u bericht wat u moet doen om uw verzoek volledig te maken. Alleen volledige verzoeken mogen wij in behandeling nemen.

 

De gerechtsdeurwaarder is de verwerkingsverantwoordelijke

We gebruiken als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van onze opdracht persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever.

 

Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkings-verantwoordelijke. De gerechtsdeurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechtsdeurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen[1]. Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

 

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandeltraject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechtsdeurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechtsdeurwaarder om onafhankelijk te zijn van instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever[2].

 

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens?

Vanaf het moment dat Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser de persoonsgegevens van een incasso-opdracht opneemt in onze dossierapplicatie dragen wij de verantwoordelijkheid voor de bescherming daarvoor. Wat betreft de juistheid van de gegevens is de verantwoordelijkheid beperkt tot de waarborg dat de gegevens in overeenstemming zijn met de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door u als opdrachtgever.

 

Vanaf het moment dat we bezig zijn met het voorbereiden van een dagvaarding of betekening van een exploot, hebben we de bevoegdheid en ook de verplichting om de juistheid van persoonsgegevens te controleren tegen basisadministraties. We dragen vanaf dat moment zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

 

Informatieverstrekking aan debiteuren

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser heeft op haar website voor debiteuren een privacyverklaring opgenomen. In het statement geven we informatie over onze functionaris gegevensbescherming, onze verwerkingen, de gegevens die we verwerken, de grondslagen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de rechten van betrokkene.

 

Tot wie moet de debiteur zich wenden?

De debiteur moet zich met vragen over de verwerking van zijn persoonsgegevens in het incassotraject of over het uitoefenen van zijn rechten onder de AVG rechtstreeks tot ons wenden. We hebben daarvoor op onze website een formulier ingericht. Ook kan de debiteur zich rechtstreeks tot de functionaris gegevensbescherming wenden.

 

Als een debiteur van een aan ons uit handen gegeven incassodossier vragen of verzoeken bij u indient, verzoeken we u hem of haar naar ons als verwerkings-verantwoordelijke door te verwijzen.

 

Registratie en melden van datalekken

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser houdt een register aan van datalekken met een impactanalyse. We hebben een beleid op de registratie van en het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkene. Periodiek evalueren we de datalekken en nemen indien nodig aanvullende maatregelen.

 

Privacybeleid

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser heeft een intern privacybeleid. We trainen onze medewerkers op het omgaan met privacygevoelige gegevens.

 

Uitzonderingsituaties

De gerechtsdeurwaarder is in beginsel altijd verwerkingsverantwoordelijke. Er zijn situaties waarin we enkel als verwerker aan te merken zijn:

  • uitvoeren van ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag (GDW art 20 lid 1e);

  • versturen van betalingsherinneringen (pre-incasso activiteiten) onder instructie van de opdrachtgever en op naam van de opdrachtgever;

  • callcenter activiteiten op instructie van de opdrachtgever en uit naam van de opdrachtgever in een pre-incasso fase.

 

Als er sprake is van deze of andere uitzonderingssituaties stemt onze functionaris gegevensbescherming met u af wie de verwerkingsverantwoordelijke voor die verwerking is.

 

Afstemming

Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming.

 

[1] Verordening beroeps- en gedragsregels, Administratieverordening, Verordening onafhankelijkheid en de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit.

[2] GDW art. 12a, NvK art. 4