Schuldenwijzer: online overzicht voor burgers met schulden

De aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland blijft onverminderd om de aandacht van alle betrokken partijen vragen. Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische schulden. In het regeerakkoord heeft de schuldenproblematiek een prominente plaats en heeft het kabinet de aanzet gegeven tot maatregelen in het kader van de ‘brede aanpak schuldenproblematiek’. Ook roept het kabinet betrokken organisaties op om een bijdrage te leveren aan de aanpak van deze problematiek.

De informatievoorziening voor gerechtsdeurwaarders wordt sinds 1995 verzorgd door Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). SNG is een non-profit organisatie en is geworden tot een platform-specialist in het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie ten behoeve van gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende organisaties. Alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland en vele deurwaarders van gemeenten en waterschappen zijn (vrijwillig) aangesloten deelnemer van SNG. 

Aangezien gerechtsdeurwaarders al grotendeels zicht hebben op de schuldenpositie van een burger en deze informatie vooral digitaal wordt uitgewisseld, ligt het voor de hand dat gerechtsdeurwaarders en SNG de handschoen oppakken om de eerste stappen te zetten om de informatievoorziening rond schulden te verbeteren.

Doel is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG. Naast de toegang voor burgers maakt dit platform de onderlinge communicatie tussen de professionele partijen zoals schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders eenvoudiger, wat ook bijdraagt aan de efficiëntie van hulp bij schulden en het voorkomen van onnodige kosten bij de inning van schulden.

Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases. Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien. Deze fase van de realisatie is gestart en zal begin 2019 voltooid worden. In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal begin 2020 voltooid zijn. Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden . Als derde fase is dan ook de ambitie om ook de schuldgegevens vanuit diverse overheidsinstanties toe te voegen zodat een daadwerkelijk totaaloverzicht voor burgers, schuldhulpverleners en andere professionele organisaties ontstaat. In het kader van het eerder genoemde kabinetsbeleid hebben de betrokken ministeries enthousiast gereageerd op Schuldenwijzer en wordt nu samen gekeken hoe dit verder vorm kan worden gegeven.

Bron: Schuldenwijzer.nl

About the Author

Sylvia Visser is jurist, gerechtsdeurwaarder en ondernemer. Haar specialisaties zijn huurrecht en ondernemersvaardigheden. Sylvia houdt zich bezig met de rol van de gerechtsdeurwaarder in de maatschappij en ontwikkeling van legal design binnen Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser. https://www.linkedin.com/in/sylvia-visser/

Leave a comment

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.