Huurachterstand en insolventie

Als verhuurder van een pand kun je te maken krijgen met het uitblijven van huurbetaling, er ontstaat een huurachterstand als gevolg van insolventie, oftewel je huurder kan niet meer betalen. Soms hebben huurders dusdanige financiële problemen, dat zij hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen.

Huurders met ernstige huurachterstand door insolventie kunnen:

  • in de schuldhulpverlening komen
  • in de schuldsanering (‘Wsnp’) terechtkomen
  • failliet worden verklaard

Schuldhulpverlening

Huurders met schuldproblemen kunnen in de schuldhulpverlening terechtkomen. Dit houdt in dat een schuldhulpverlener helpt bij het zoeken naar een oplossing voor hun schulden.

Het schuldhulpverleningstraject begint met het inventariseren van de schulden: wat staat er precies bij wie open. Vervolgens berekent de schuldhulpverlener hoeveel de schuldenaar in 36 maanden kan sparen om schulden af te lossen. Alle schuldeisers krijgen dan naar rato een aanbod. De schuldenaar spaart gedurende 36 maanden elke maand en de schuldeisers krijgen jaarlijks hun deel uitgekeerd.

Een schuldeiser mag dit aanbod weigeren. Bijvoorbeeld omdat de aangeboden schuldregeling te weinig zekerheid geeft, omdat er twijfel bestaat over het uitvoeren van de schuldregeling of omdat de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. De schuldhulpverlener doet dan altijd eerst een verzoek tot heroverweging.

Dwangakkoord

Blijft de schuldeiser het aanbod in het schuldhulpverleningstraject weigeren? Dan kan de schuldhulpverlener de rechter vragen de schuldeiser te dwingen alsnog in te stemmen met de voorgestelde schuldregeling wanneer er geen goede redenen zijn om het voorstel te weigeren. Dit heet een dwangakkoord.

Tegelijk met het verzoek tot een dwangakkoord doet de schuldenaar ook een verzoek tot toelating in de Wsnp. Wanneer de rechtbank het dwangakkoord afwijst, behandelt de rechtbank direct het verzoek tot toelating in de Wsnp.

Moratorium

De schuldhulpverlener kan ook een moratorium aanvragen bij de rechtbank. Dit is bedoeld om een schuldenaar tijdelijk te beschermen tegen een specifieke maatregel, bijvoorbeeld tegen huisuitzetting.

Vaak gaat het hierbij om korte termijnen: in veel gevallen is de behandeling van een moratoriumverzoek maar enkele dagen voor een geplande ontruiming. Als de rechter een moratorium toekent, duurt dit maximaal 6 maanden. In deze periode moet de huurder wel aan zijn maandelijkse verplichtingen, zoals het betalen van de huur, blijven voldoen. Zolang het moratorium van kracht is mag de schuldeiser het vonnis niet laten uitvoeren en dus niet ontruimen.

Faillissement

Wanneer een huurder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechtbank het faillissement uitspreken. De rechtbank stelt dan een curator aan. Deze moet het vermogen van de schuldenaar te gelde maken en de opbrengst daarna verdelen onder de schuldeisers.

Als je een huurder hebt die failliet is verklaard, meldt de DKV huurrecht jurist jouw vordering, bestaande uit de nog verschuldigde huur plus rente en kosten, bij de curator. Vervolgens zit er niets anders op dan afwachten wat de curator aan vermogen kan verzamelen. In veel gevallen is er geen geld om schulden af te betalen en ontvang je niets. Komt er wel een betaling, dan is dit vaak maar een klein percentage van de openstaande schuld.

Ook al is een huurder failliet, toch zal hij de huur vanaf de faillissementsdatum moeten betalen. Hij mag geen nieuwe schulden laten ontstaan. De curator heeft de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen.

Wsnp – Schuldsanering

Schuldsanering is geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Voor toelating tot de WSNP moet de schuldenaar aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als je een huurder hebt waarvoor de Wsnp is uitgesproken, meldt DKV jouw vordering, bestaande uit de nog verschuldigde huur plus rente en kosten, bij de WSNP bewindvoerder. Vervolgens moet je afwachten hoeveel vermogen de bewindvoerder kan verzamelen. Vaak is dit maar een klein deel van wat er open staat. De maandelijkse huur moet de huurder wel gewoon blijven betalen. Hij mag geen nieuwe schulden laten ontstaan.

Maar wat als je verhuurder bent en een vonnis hebt waarin staat dat je huurder het gehuurde moet ontruimen? Door de toelating van de huurder tot de WSNP kun je dit vonnis meestal niet meer uitvoeren. De ontruiming mag echter wél doorgaan als de ontruiming is gebaseerd op andere gronden dan wanbetaling, zoals huurdersoverlast.

Ben jij verhuurder en heb je te maken met huurachterstand en insolventie van een huurder?

Onze huurrecht juristen hebben de gespecialiseerde kennis om je te helpen de beste oplossing voor je probleem te bereiken. Neem voor advies contact op met de juristen van DKV en bel met 030 600 62 96 of mail naar sales@dkvnieuwegein.nl.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.