Jongvolwassen wees in een huurwoning

Het komt jaarlijks zo’n tachtig keer voor dat een jongvolwassen wees achterblijft in een corporatiewoning na het overlijden van hun ouder(s). Om die reden heeft de Kamer de toenmalige minister gevraagd om deze problematiek in kaart te brengen en met oplossingen te komen.

Nu is het zo dat de huurovereenkomst bij het overlijden van een huurder van woonruimte aan het eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder eindigt. Er zijn twee uitzonderingen. Ten eerste kan een medehuurder de huurovereenkomst voortzetten. Ten tweede kan iemand die zijn hoofdverblijf in het gehuurde heeft en een gemeenschappelijke huishouding met de overleden huurder voerde om voortzetting van de huurovereenkomst vragen.

Onderstaande oplossingen zijn vanaf 21 december 2021 de praktijk:

  1. Aanpassing artikel 22a Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
  2. Opstellen gedragscode
  3. Mogelijkheden om wettelijke positie te verbeteren

Tijdelijke huurovereenkomst voor jongvolwassen wees

Woningcorporaties kunnen aan jongvolwassen wezen die inwoonden bij hun overleden ouders een tijdelijke huurovereenkomst aanbieden. De jongvolwassene heeft zo meer tijd voor het maken van keuzes over hun vervolgstappen.

De doelgroepen regeling is daarom uitgebreid met een categorie huurders van wie hun overleden bloedverwant in opgaande lijn in de eerste graad of hun voogd een woongelegenheid van de toegelaten instelling huurde en die op het tijdstip van dat overlijden hun hoofdverblijf in die woongelegenheid hadden.

De gedragscode

Er is een gedragscode voor verhuurders opgesteld. Niet alleen vanuit het ministerie, maar ook in overleg met VNG, Woonbond en Aedes. Het volgen van de gedragscode is geen verplichting, maar wordt wel onderschreven door de diverse deelnemers. Particuliere verhuurders en beleggers vallen buiten de werking van de gedragscode.

Leeftijdskader jongvolwassen wees

Een minderjarige kan in beginsel geen huurovereenkomst sluiten. De gedragscode is dan ook bedoeld voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Voor de bovengrens is aangesloten bij de Participatiewet en de landelijke aanpak jongeren. Ook is aansluiting gezocht bij gedragswetenschap: de ontwikkeling van de hersenen loopt tot minimaal 25 jaar door.

Maatwerk-oplossing

Allereerst biedt de verhuurder een maatwerk-oplossing, die aansluit bij de specifieke situatie van de jongvolwassen wees. Er is sprake van passende communicatie en aandacht voor rouw en verlies. De corporatie heeft een vast aanspreekpunt. Ook wordt een vertrouwenspersoon ingezet. Dit kan iemand uit het eigen netwerk van de jongvolwassen wees zijn. maar ook iemand van de corporatie of een hulpverlener vanuit de gemeente.

De corporatie stelt samen met de jongvolwassen wees een maatwerk plan op. Dit plan is onderdeel van de gedragscode.

Wanneer de ouderlijke woning passend is biedt de verhuurder de jongvolwassene een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. Als de woning niet passend is kan de jongvolwassene nog twee jaar in de ouderlijke woning blijven met een tijdelijk huurcontract. De huurprijs wordt daarbij zodanig vastgesteld dat de jongvolwassen die op kan brengen. De verhuurder biedt daarna een passende woning aan met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Wetvoorstel

Er ligt een wetsvoorstel om de huurbescherming van jongvolwassen wezen te regelen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet. Bij het wetsvoorstel zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen.

Wij volgen het wetsvoorstel en de actuele ontwikkelingen met belangstelling!

Meer weten? Neem contact op met Sylvia Visser of meldt je aan voor onze koffiemeetings!

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.