Wanneer mag een gerechtsdeurwaarder werken?

In artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat dat “geen exploot mag worden gedaan tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends”. Ook mag de gerechtsdeurwaarder “geen exploot doen op een zondag of een algemeen erkende feestdag”.

Welke dagen algemeen erkende feestdagen zijn regelt de Algemene Termijnenwet. Dit zijn: Nieuwjaarsdag, tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en vijf mei. Goede Vrijdag wordt met deze dagen gelijkgesteld. Daarnaast kan de overheid bepaalde dagen gelijkstellen. Dit besluit wordt elke drie jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Zo zijn 10 mei 2024 (de dag na Hemelvaart), 27 december 2024 (de dag na Kerst) en 30 mei 2025 (de dag na Hemelvaart) gelijkgesteld. Deze dagen worden dus gezien als algemeen erkende feestdagen waarop geen exploten gedaan mogen worden.

Op 1 april 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking getreden. De Wki regelt bovenstaande voor de uitvoering van incassowerkzaamheden. De regels die golden voor het doen van exploten gelden nu dus ook voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.