Wanneer mag een gerechtsdeurwaarder werken?

In artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat dat “geen exploot mag worden gedaan tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends”. Ook mag de gerechtsdeurwaarder “geen exploot doen op een zondag of een algemeen erkende feestdag”.

Welke dagen algemeen erkende feestdagen zijn regelt de Algemene Termijnenwet. Dit zijn: Nieuwjaarsdag, tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en vijf mei. Goede Vrijdag wordt met deze dagen gelijkgesteld. Daarnaast kan de overheid bepaalde dagen gelijkstellen. Dit besluit wordt elke drie jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Zo zijn 10 mei 2024 (de dag na Hemelvaart), 27 december 2024 (de dag na Kerst) en 30 mei 2025 (de dag na Hemelvaart) gelijkgesteld. Deze dagen worden dus gezien als algemeen erkende feestdagen waarop geen exploten gedaan mogen worden.

Op 1 april 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking getreden. De Wki regelt bovenstaande voor de uitvoering van incassowerkzaamheden. De regels die golden voor het doen van exploten gelden nu dus ook voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden.

Hoe zit het met de AVG bij een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is de verwerkingsverantwoordelijke

We gebruiken als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van onze opdracht persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever. Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.

De gerechtsdeurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechtsdeurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen. Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandeltraject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechtsdeurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechtsdeurwaarder om onafhankelijk te zijn van
instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever.

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens?

Vanaf het moment dat DKV de persoonsgegevens van een incasso-opdracht opneemt in onze dossierapplicatie dragen wij de verantwoordelijkheid voor de bescherming daarvoor. Wat betreft de juistheid van de gegevens is de verantwoordelijkheid beperkt tot de waarborg dat de gegevens in overeenstemming zijn met de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door u als opdrachtgever.

Vanaf het moment dat we bezig zijn met het voorbereiden van een dagvaarding of betekening van een exploot, hebben we de bevoegdheid en ook de verplichting om de juistheid van persoonsgegevens te controleren tegen basisadministraties. We dragen
vanaf dat moment zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Deze gegevens mogen wij niet met u delen.

Informatieverstrekking aan debiteuren

Op onze website staat een privacyverklaring. In het statement geven we informatie over onze functionaris gegevensbescherming, onze verwerkingen, de gegevens die we verwerken, de grondslagen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de rechten van betrokkene.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.