Wanneer mag een gerechtsdeurwaarder werken?

In artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat dat “geen exploot mag worden gedaan tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends”. Ook mag de gerechtsdeurwaarder “geen exploot doen op een zondag of een algemeen erkende feestdag”.

Welke dagen algemeen erkende feestdagen zijn regelt de Algemene Termijnenwet. Dit zijn: Nieuwjaarsdag, tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en vijf mei. Goede Vrijdag wordt met deze dagen gelijkgesteld. Daarnaast kan de overheid bepaalde dagen gelijkstellen. Dit besluit wordt elke drie jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Zo zijn 10 mei 2024 (de dag na Hemelvaart), 27 december 2024 (de dag na Kerst) en 30 mei 2025 (de dag na Hemelvaart) gelijkgesteld. Deze dagen worden dus gezien als algemeen erkende feestdagen waarop geen exploten gedaan mogen worden.

Op 1 april 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking getreden. De Wki regelt bovenstaande voor de uitvoering van incassowerkzaamheden. De regels die golden voor het doen van exploten gelden nu dus ook voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden.

Hoe zit het met de AVG bij een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is de verwerkingsverantwoordelijke

We gebruiken als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van onze opdracht persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever. Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.

De gerechtsdeurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechtsdeurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen. Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandeltraject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechtsdeurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechtsdeurwaarder om onafhankelijk te zijn van
instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever.

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens?

Vanaf het moment dat DKV de persoonsgegevens van een incasso-opdracht opneemt in onze dossierapplicatie dragen wij de verantwoordelijkheid voor de bescherming daarvoor. Wat betreft de juistheid van de gegevens is de verantwoordelijkheid beperkt tot de waarborg dat de gegevens in overeenstemming zijn met de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door u als opdrachtgever.

Vanaf het moment dat we bezig zijn met het voorbereiden van een dagvaarding of betekening van een exploot, hebben we de bevoegdheid en ook de verplichting om de juistheid van persoonsgegevens te controleren tegen basisadministraties. We dragen
vanaf dat moment zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Deze gegevens mogen wij niet met u delen.

Informatieverstrekking aan debiteuren

Op onze website staat een privacyverklaring. In het statement geven we informatie over onze functionaris gegevensbescherming, onze verwerkingen, de gegevens die we verwerken, de grondslagen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de rechten van betrokkene.

Wat zijn de kosten van een rechtszaak of gerechtelijke procedure?

Een veelgestelde vraag is wat de kosten zijn van een rechtszaak of een gerechtelijke procedure. In sommige gevallen heb je hiervoor een advocaat nodig. Bijvoorbeeld bij vorderingen onder de € 25.000, in arbeidszaken en in huurzaken heb je geen advocaat nodig. Deze rechtszaken worden namelijk behandeld door de kantonrechter. Je kunt een zaak bij de kantonrechter zelf behandelen. Maar je kunt je ook laten bijstaan door bijvoorbeeld een jurist, deurwaarder of advocaat. Dit wordt een gemachtigde genoemd.

De kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter bestaan uit de volgende kosten:

Exploot van dagvaarding

Om een rechtszaak te starten moet je de tegenpartij dagvaarden. Een gerechtsdeurwaarder moet deze dagvaarding uitreiken. Bij de meeste gerechtsdeurwaarders is dit een bedrag volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Salaris gemachtigde

Voor het opstellen van de dagvaarding door een gemachtigde moet je ook kosten betalen. De kosten kunnen per gemachtigde verschillen. Het salaris gemachtigde is het bedrag dat je op de tegenpartij kunt verhalen. Soms is dit ook het bedrag wat jij aan je gemachtigde moet betalen. Het kan ook zijn dat je hiervoor een uurtarief moet betalen.

Griffierecht

Griffierecht zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank. Bij een zaak bij de kantonrechter betaalt alleen degene die het proces start (eiser) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde) betaalt geen griffierecht.

Leges

Een gerechtsdeurwaarder heeft een aantal verplichtingen bij het uitreiken van een dagvaarding. Zo moet hij controleren of de (adres)gegevens van de gedaagde correct zijn. Dit doet hij door de Basisregistratie Personen te controleren. Of door in het Handelsregister te kijken. Verder controleert hij of iemand onder bewind staat of misschien insolvent is. Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder voor elk exploot een afdracht betalen voor het financieel toezicht en het tuchtrecht dat op hem van toepassing is. Hiervoor moet je ook een bijdrage betalen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met één van onze juristen!

Welke gegevens hebben jullie nodig om een incassoprocedure te kunnen starten?

Voordat wij een incassoprocedure kunnen starten hebben wij een aantal gegevens nodig:

 • de factuur
  De factuur is altijd het startpunt van de incassoprocedure. Voor dit bedrag gaan wij jouw klant aanspreken tot betaling.
 • contactgegevens van je klant
  Om de klant te kunnen aanspreken tot betaling hebben wij de contactgegevens van de klant nodig. Naam en adressering staan vaak al op de factuur. Daarnaast ontvangen wij graag telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), zodat wij jouw klant ook langs die weg kunnen benaderen. Is het een zakelijke klant? Dan ontvangen wij ook graag het KvK-nummer van de klant.
 • jouw contactgegevens
  We moeten natuurlijk weten voor wie we geld moeten incasseren. Jouw gegevens staan vaak allemaal al op de factuur. Mocht er iets ontbreken of wil je onze e-mailberichten liever op een ander adres ontvangen, dan horen wij dit graag!
 • het openstaande bedrag
  Soms betaalt jouw klant een deel van de factuur. Wij ontvangen dan graag een specificatie van de openstaande factu(u)r(en) en de betalingen, zodat wij de klant voor het juiste bedrag aanspreken én de juiste kosten en rente voor jou incasseren.
 • relevante feiten
  Heeft jouw klant de vordering betwist en verweer gevoerd? Dan ontvangen wij graag de brieven en e-mails die hierover gaan, zodat wij je klant meteen kunnen antwoorden wanneer hij een reactie stuurt.
 • veertiendagenbrief (bij vorderingen van consumenten)
  Als jouw klant een consument is, ben je wettelijk verplicht hem eerst een ‘veertiendagenbrief’ te sturen. Dit is een laatste waarschuwing – nog zonder kosten – waarin je de klant waarschuwt en aankondigt dat je anders incassokosten in rekening brengt. Wij ontvangen graag een kopie van deze brief.
  Heb je deze nog niet verstuurd?
  Download deze brief als je de btw kunt verrekenen.
  Download deze brief als je de btw niet kunt verrekenen.
  Weet je niet welke brief je nodig hebt? Neem contact met ons op!
  Uiteraard kunnen wij deze brief voor jou versturen. In dat geval zijn daar voor jou kosten aan verbonden, wanneer de klant na ontvangst van deze brief binnen de termijn betaalt.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.